Burûc sûresi, Mekke’de nâzil olmuştur. 22 ayettir. İsmini, birinci âyette geçip “burçlar” mânasına gelen الْبُرُوجُ burûc kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 85, nüzûl sırasına göre 27. sûredir.

Sûrenin faziletiyle ilgili olarak Sa‘lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerce Ubey b. Kâ‘b’dan r.a. rivayet edilen ve bazı tefsirlerde meselâ bk. Zemahşerî, el-Keşşâf, IV, 729-733 yer alan, “Kim Burûc sûresini okursa Allah ona dünya hayatındaki cuma ve arefe günleri rakamının on katı ecir verir” meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir. Zerkeşî, el-Burhân, I, 432

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: