Haşr sûresi Medine’de inmiştir. 24 âyettir. İsmini, ikinci âyette geçip “sevkiyat için bir yere toplama” mânasına gelen اَلْحَشْرُ haşr kelimesinden alır. “Benî Nadr Sûresi” ismi de vardır. Zira sûrede onların sürgün edilmelerinden bahsedilmektedir. اَلْمُسَبِّحَاتُ Müsebbihât diye bilinen sûrelerin ikincisidir. Mushaftaki sıralamada 59, iniş sırasına göre 95. suredir.

Bir hadise göre, “sabahleyin üç kere, ‘Eûzü billâhi’s-semîi’l-alîmi mine’ş-şeytâni’r-racîm’ dedikten sonra Haşr sûresinin sonundaki üç âyeti okuyan kimse için Allah Teâlâ 70.000 melek görevlendirir, bu melekler akşama kadar ona dua ederler. Bu kimse şayet o gün ölürse şehit olarak can vermiş olur.” bk. Müsned, V, 26: Dârimî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 22; Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 22;

Hadiste aynı müjde âyetleri akşamleyin okuyanlar için de tekerrür edilmiştir. Ancak Tirmizî bu hadisi “garîb” olarak nitelendirmiş, başka bir senedinin bilinmediğini söylemiştir. Diğer taraftan hadisin senedinde yer alan râvilerden Hâlid b. Tahmân r.a. için kaynaklarda, “Cılızdır; vefatından önceki son on senede hadisleri birbirine karıştırıyordu ve her getirileni rivayet ediyordu” gibi değerlendirmeler yapılmıştır. Mizzî, VIII, 94-96; Zehebî, I, 232

Bununla birlikte sabah namazlarından sonra Haşr sûresinin son üç âyetinin okunması bir anane haline gelmiştir. Deylemî, Abdullah b. Abbas’tan r.a. gelen şu rivayete yer verir: “Allah’ın ism-i a‘zamı Haşr’in sonundaki altı âyettedir” el-Firdevs, I, 416. Ancak ism-i a‘zamı başka sûrelerde gösteren rivayetler de vardır. Hâkim, I, 504-506

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: