İmâm Ahmed bin Hanbel’e sordular…

–Hokka ve kalem ile kabre kadar…

–Evlâdım!

Kalpler helâl yemekle yumuşar.

–Zühd üç cinslidir;

–Pazara müdâvim ol ticaret yap, ulustan istiğnâ et. İnsanlara karşı müstağnî davranmak kadar büyük bir fazîlet öğrenmiyorum.Hasılatının / rızkının peşinde ol, fakat mukadderatına da râzı ol!

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı