Kerremallahü veche, “Allah yüzünü ak etsin” demektir.

Kerremallahü veche, Hz. Ali r.a. için kullanılan “Allah yüzünü ak etsin” anlamında bir dua ve saygı sözüdür.

Hz. Peygamber’in s.a.s. vefatından sonra devlet başkanlığı görevini üstlenen ilk dört halifenin ashabın en erdemlileri olduğu telakkisi Sünnî Müslümanlarca kabul edilmiş, bunların her biri için Ebûbekir es-Sıddîk, Ömer el-Fârûk, Osman Zi’n-nûreyn ve Ali el-Murtazâ şeklinde methiye niteliğinde ayırıcı vasıflar kullanılmıştır. Bunun yanında hangi sahâbî olursa olsun ismi geçtiğinde “radıyallahu anh” Allah ondan razı olsun cümlesinin eklenmesi, yine Sünnî Müslümanlar arasında genellikle uyulan bir gelenek olmuştur.

İlk kaynaklarda rastlanmayan ve daha sonra Hz. Ali r.a. için kullanılan “kerremallahu vecheh” deyimi de bütün Müslümanlarca benimsenmiştir. M. Beyyûmî Mehrân, V, 39

Hz. Ali r.a. putlara tapmadan Müslüman olduğu için mübarek ismi söylendiğinde, “kerremallahu vecheh” diye tazim edilir. İbn Sa‘d, III, 21; İbn Hacer el-Heytemî, s. 185

Kaynak: Diyanet

Akşam Ezanı

Kategori: