Kur’ân-ı Kerîm’in tamamını baştan sona ezberleyen kimseye “hafız” denir.

Arapça’da “gözetmek, ezberlemek” mânasındaki hıfz kökünden türemiş bir sıfat olan hâfız çoğulu huffâz sözlükte “gözeten, ezberleyen” anlamına gelip Kur’an’ın tamamını ezberleyene hâfız denilmiştir.

Hâfız kelimesi, Kur’ân-ı Kerîm’de sözlük anlamında bir hayli âyette yer almakta bk. M. F. Abdülbâkī, el-Muʿcem, “ḥfẓ” md., üç âyette Allah’ın sıfatı olarak geçmektedir. Yûsuf 12/64; el-Hicr 15/9; el-Enbiyâ 21/82 Hz. Peygamber s.a.s., hâfızları Abese sûresinde sözü edilen 80/15-16 “sefere-i kirâm”a benzetmiş ve hâfızların cennette onlarla birlikte olacağını müjdelemiştir. Müsned, VI, 110; Dârimî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 11; Buhârî, “Tefsîr”, 80/1; Tirmizî, “Feżâʾilü’l-Ḳurʾân”, 13

Akşam Ezanı