Duhâ namazını ehemmiyetli kılan şey nedir? Duhâ kuşluk namazını kılmanın erdemleri nelerdir?

İbn-i Ömer -radıyallâhu anh- der ki:

Ebû Zer -radıyallâhu anh-’a:

“–Amcacığım, bana öneride bulunur musunuz?” dedim. Bana şöyle dedi:

“–Benim Rasûlullâh’tan istediğim şeyi sen de benden istedin. Allâh Rasûlü şöyle emretmişti:

«Duhâ namazını iki rekât kılarsan, gâfillerden yazılmazsın; dört rekât kılarsan, âbidlerden yazılırsın; altı rekât kılarsan, Allâh senin gereksinimlerini giderir; sekiz rekât kılarsan, kânitîn çok ibâdet edenlerden yazılırsın; şâyet on iki rekât kılarsan, senin için cennette bir konut inşâ edilir.

Hiçbir gün, hiçbir gece, hattâ hiçbir an yoktur ki, Allâh Teâlâ o müddette kullarından dilediğine ihsan ve ikramda bulunuyor olmasın! Allâh Teâlâ hiçbir kuluna, kalbine zâtının zikrini ilhâm etmekten daha büyük bir ihsanda bulunmamıştır.»” Heysemî, II, 236; Ali el-Müttakî, VII, 809/21511

Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- emrettiler:

“Her gün, vücudunuzdaki her bir kemiğiniz ve mafsalınız için bir sadaka gerekmektedir. Her tesbîh bir sadakadır, her tahmîd bir sadakadır, her tehlîl bir sadakadır, emr bi’l-ma’rûf bir sadakadır, nehy ani’l-münker de bir sadakadır. Tam bunlara şahsın kuşlukta kılacağı iki rekât namaz kâfî kazanç.” Müslim, Müsâfirîn, 84

***

Ebû Hureyre hazretleri, bir defâsında şöyle demiştir: “Arkadaşım Resûlullâh -sallallâhu aleyhi ve sellem- bana, her ay üç gün oruç tutmayı, iki rekât kuşluk namazı kılmayı ve yatmadan evvel vitri edâ etmeyi öneri emretti.” Buhârî, Teheccüd, 33

***

Bir kezinde Peygamber Efendimiz, bir yere askerî birlik yollamıştı. İslâm askerleri kısa zamanda büyük ganîmetlerle döndüler. Bunun üzerine Hz. Ebûbekir:

– Yâ Resûlallâh! Biz bunlardan daha acele dönen ve daha fazla ganîmet getiren başka bir birlik görmedik, dedi. Allâh Resûlü:

“– Ben size bundan daha acele dönen ve daha çok ganîmet sağlayan bir şeyi haber vereyim mi?” diye sordu. Daha sonra şöyle devâm etti; “Bir adam hoşça abdest alarak mescide varır, sabah namazını edâ eder, ardından da kuşluk namazını kılarsa işte bu birey, hem daha acele dönmüş, hem de daha fazla kazanmış olur.” emretti. İbn-i Hibbân, VI, 276

Duha Namazı 2 rekattan 12 rekata kadar kılınabilir.

Güneşin doğuşundan takribî kırk beş dakîka sonra başlar, zevâl zamanından başka bir deyişle güneşin tepe noktaya dikildiği zamandan yarım saat evveline kadar devâm eder. Gündüzün dörtte biri geçtikten sonra kılınması daha sevaptır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Erdemler Uygarlığı 1, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: