Günümüzde İslâm’ı zayıflatıp yok etmeyi amaçlayan tahrif hareketleri; “Mezheplere ne gereksinim var?” denilerek başladı. Ardından, müctehid imamlara ve ehlullâha câhilâne eleştiriler başgösterdi. Daha sonra “Kur’ân bize yeter!” denilerek ve sahih hadisleri dahî yalanlayarak Sünnet-i Seniyye’yi gözden düşürme saldırıları başladı.

Son olarak da birtakım ahkâm âyetlerini, “Bunlar nâzil olduğu zamana âit kararlardır!” diyerek sanki emekliye ayırma tarihselcilik girişimleri görüldü.

Bütün bunlar, İslâm’ı -tıpkı içi boşaltılan Hristiyanlık gibi- muharref bir din hâline getirme projesinin sinsi adımlarıdır. Bugün bu tahrif hareketlerine karşı kurnaz olmak ve alanı İslâm tahrifçilerine vazgeçmemek, önemli bir îman mes’ûliyetidir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: