Münâfikûn sûresi Medine’de nâzil olmuştur. 11 âyettir. Adını 1. âyette geçen ve “münafıklar” anlamına gelen اَلْمُنَافِقُونَ Münafıkûn sözcüğünden alır. Mushaf tertîbine göre 63, nüzûl sırasına göre ise 103. sûredir.

Bazı tefsir kaynaklarında, “Münâfikūn sûresini okuyan kimse ara bozuculuktan uzak kalır” meâlinde nakledilen hadisin meselâ bk. Zemahşerî, IV, 112; Beyzâvî, IV, 282 mevzû olduğu kabul edilmiştir. Muhammed et-Trablusî, II, 723

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: