Şeyhin mürîdine olan emir ve nasihatleri kesinlikle şerîat kararlarına uygun olmalıdır. Haramları helâl, farzları yok sayan bir yaklaşım, makbûl sayılmaz ve elbette tutulmaz.

Tasavvuf ve tarîkatta aslolan şerîattır. Asıl bir mürşid, mürîdine şerîata ters bir şey nasihat etmez. Mürîdin teslîmiyetini ölçmek kastıyla yapılacak uygulamalar asla tamim edilecek şeyler değildir. Bu mevzuda bir ruhsat kafaları karıştıracağından istismârcıların işine bereket. Menâkıb kitaplarında geçen imtihân maksadlı bu cins rivâyetleri huccet kabûl edip delîl saymamak gerekir.

Kaynak: Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, 300 Sualde Tasavvufi Hayat, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: