Tārık sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 17 âyettir. İsmini birinci âyette geçen ve “yıldız” mânasına gelen اَلطَّارِقُ tārık kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 86, iniş sırasına göre 36. sûredir.

Resûlullah s.a.s., nübüvvetin 10. senesinde ulusunu İslâm’a davet etmek için gittiği Tâif’teki tebliğ faaliyetleri sırasında Târık sûresini okumuş, Medine döneminde mahallesindeki camide cemaatle namaz kıldıran Muâz b. Cebel’in r.a. Fâtiha’dan sonra uzun sûrelerden okuması bazı sahâbîlere ağır gelmiş, bu gidişat Hz. Peygamber’e s.a.s. bildirilince Muâz’a Târık, Şems, Leyl gibi kısa sûreler okumasını emretmiştir. İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Ḳurʾâni’l-ʿaẓîm, VII, 264; Şevkânî, Fetḥu’l-ḳadîr, V, 406

“Allah Teâlâ Târık sûresini okuyan kimseye gökteki her yıldıza karşılık on sevap verir” meâlindeki hadisin Zemahşerî, el-Keşşâf, VI, 355; Beyzâvî, Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-teʾvîl, IV, 406 mevzû olduğu belirtilmiştir. Zemahşerî, I, 684-685 [nâşirlerin notu]; Muhammed et-Trablusî, II, 726

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: